Sunday, 18 February 2018

Voctrov - 19 February

Voctrov - 19 February
Anshika Aggarwal , Naija Mehta , Kashvi Juneja , Srijan Bhandari

Thursday, 8 February 2018

Show and Tell - Universe - 9 Feb

Show and Tell - Universe - 9 Feb
First - Anshika , Kashvi
Second - Lavishka , Naija , Srijan
Third - Aarav , Ansh , Naisha Dev

Sunday, 28 January 2018

Voctrov - 16 Jan

Voctrov  16 Jan 2018
Anshika , lavishka ,Naija , Naisha

Show and Tell Shelter and community 29 jan

Show and Tell - Shelter and Community 29 Jan
First - Kashvi , Naija
Second - Anshika , Srijan
Third - Vedant , Aarna 

Thursday, 28 December 2017

Show and Tell - Air and Water 28 Dec

Show and  Tell - Air and Water 28 Dec
First - kashvi , Naija
Second - Anshika , Srijan , Vedant
Third - Lavishka , Nysha Marjara ,Aarna

Sunday, 3 December 2017

Voctrov - 4 December

Voctrov - 4 December
Aayush , Ansh , Anshika, lavishka , Jigyasu , Naija , Vedant

Monday, 27 November 2017

Show and Tell Transport and Communication - 28 November

Show and Tell - Transport and Communication- 28 Nov
First - Naija , Anshika
Second - Kashvi , Naisha , Vedant
Third - Srijan , Lavishka , Ansh

Voctrov - 19 February

Voctrov - 19 February Anshika Aggarwal , Naija Mehta , Kashvi Juneja , Srijan Bhandari