Thursday, 3 November 2016

Result show and tell unit 6

First  - kartik Anand
Second - Prisha ,  Sanshray
Third -  Abhimanyu,  Ishanya, Manan, Sommay

Voctrov - Result - 6 September

Lavishka , Naija , Kashvi , Vedant